[?]
 
 
 
 

FAQ

  1. Co trzeba zrobić, żeby uzyskać Oświadczenie?
  2. Jak długo trwa proces wydania dokumentu potwierdzającego gotowość do przyjęcia zabytków archeologicznych od momentu złożenia Wniosku o wydanie oświadczenia?
  3. Kto ponosi koszty związane z uzyskaniem Oświadczenia w wysokości 10% wartości badań archeologicznych?
  4. Kto potrzebuje Pełnomocnictwa?
  5. Ile mam czasu na przekazanie zabytków archeologicznych do Ośrodka po uzyskaniu Oświadczenia?
  6. Jaka dokumentacja powinna być przekazana do Ośrodka wraz z zabytkami archeologicznymi?
  7. Od czego uzależniona jest cena konserwacji zabytku?

 

Co trzeba zrobić, żeby uzyskać Oświadczenie?

Oświadczenie (dokument potwierdzający gotowość do przyjęcia zabytków archeologicznych) wydawane jest na pisemny wniosek inwestora badań archeologicznych bądź jego pełnomocnika (którym może być kierownik badań archeologicznych) WZÓR DO POBRANIA. Na podstawie złożonego wniosku, przez pracowników Ośrodka, przygotowywana jest umowa cywilno-prawna pomiędzy Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie a inwestorem (w umowie zwany Zamawiającym). Trzy egzemplarze umowy wysyłane są drogą pocztową do inwestora, który po ich podpisaniu jeden egzemplarz pozostawia dla siebie, a dwie umowy odsyła na adres Ośrodka. Po zawarciu umowy inwestor uiszcza opłatę w wysokości 10% wartości prac archeologicznych na koszty przechowywania i wtórnej konserwacji zabytków. W momencie zaksięgowania środków na koncie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie pracownicy Ośrodka wystawiają Oświadczenie. Dokument ten jest wysyłany drogą pocztową zarówno do inwestora, jak i właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Jak długo trwa proces wydania dokumentu potwierdzającego gotowość do przyjęcia zabytków archeologicznych od momentu złożenia Wniosku o wydanie oświadczenia?

Wydanie Oświadczenia, według obowiązującego w Ośrodku Schematu postępowania w sprawie wydawania pisemnego oświadczenia o gotowości przyjęcia, a następnie przyjęcia w depozyt ruchomych zabytków archeologicznych, zajmuje maksymalnie dziewięć dni roboczych. Należy jednak pamiętać, iż okres ten zostaje wydłużony o czas realizacji przesyłki pocztowej (umowa cywilno-prawna wysyłana do inwestora i przez niego odsyłana na adres Ośrodka) oraz czas oczekiwania na zaksięgowanie środków na koncie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie.


Kto ponosi koszty związane z uzyskaniem Oświadczenia w wysokości 10% wartości badań archeologicznych?

Koszty związane z uzyskaniem Oświadczenia (dokument potwierdzający gotowość do przyjęcia zabytków archeologicznych) to cena przechowywania oraz wtórnej konserwacji zabytków archeologicznych. Opłaty dokonuje inwestor badań archeologicznych bądź jego pełnomocnik.


Kto potrzebuje Pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwo WZÓR DO POBRANIA jest potrzebne w przypadku, gdy osoba umocowana (np. kierownik badań archeologicznych) będzie reprezentowała i dokonywała określonych czynności prawnych w imieniu i na rzecz swojego mocodawcy (np. inwestora), który podpisuje Pełnomocnictwo. Pełnomocnik może wystąpić do Ośrodka z Wnioskiem o wydanie oświadczenia, podpisać Umowę o wydanie oświadczenia i przyjęcie ruchomych zabytków archeologicznych, być adresatem Oświadczenia czy koordynatorem realizacji procedury wydawania oświadczenia i przekazywania zabytków archeologicznych do Ośrodka.


Ile mam czasu na przekazanie zabytków archeologicznych do Ośrodka po uzyskaniu Oświadczenia?

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. (D. U. nr 162, poz. 1568) określa termin przekazania zabytków archeologicznych pozyskanych w wyniku badań na trzy lata od momentu zakończenia prac archeologicznych. Ze względów formalnych w umowie cywilno-prawnej, zawartej pomiędzy inwestorem a Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie, inwestor (w umowie zwany Zamawiającym) zobowiązuje się przekazać zabytki archeologicznew terminie do trzech lat od wydania Oświadczenia przez Ośrodek.


Jaka dokumentacja powinna być przekazana do Ośrodka wraz z zabytkami archeologicznymi?

Procedura Ośrodka nakłada na inwestora obowiązek przekazania zabytków pozyskanych w wyniku badań archeologicznych wraz z ich dokumentacją. Wytyczne zobowiązują do przyjęcia:

•     sprawozdania z badań lub opracowania wyników badań,

•     polowej księgi inwentarzowej zabytków,

•     elektronicznej wersji kompletu dokumentacji przekazanej właściwemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków,

•     dokumentacji polowej badań archeologicznych: opisowej, rysunkowej i fotograficznej,

•     kart ewidencji dla zabytków wydzielonych,

•     kart zabiegów konserwatorskich na zabytkach wydzielonych wraz z 10-letnią gwarancją na wykonane zabiegi konserwatorskie.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Wytycznych dotyczących przyjmowania ruchomych zabytków archeologicznych.


Od czego uzależniona jest cena konserwacji zabytku?

Cena konserwacji zabytku uzależniona jest od:

•     rodzaju materiału z jakiego jest wykonany,

•     stanu zachowania zabytku,

•     stopnia skomplikowania zabytku (różnorodności materiałów, zdobień, wielu części składowych itp.),

•     złożoności wykonanych zabiegów,

•     kosztu materiałów wykorzystanych do procesu konserwacji.